Etkinlik Yönetimi Terminolojisi

A

Açık Stant: Stantta dışarıdan görünmeyi engelleyen hiçbir unsurun bulunmadığı stant türü.

Ada Stant: Dört tarafı açık olan stant.

Alıcılar: Toplantıları organize eden ve planlayan, bir etkinliğin gerçekleşmesi için toplantı mekânlarını ve diğer ilgi li hizmetleri satın alan ya da çoğunlukla kiralayan kişi ya da kurumlar.

Ambiyans: Fransızca “ambiance” sözcüğü olup, çevre, muhit, hava, ortam anlamına gelir. Otellerde ve toplantı sektöründe mekânın atmosferi, havası anlamında kullanılır.

Antrepo: Gümrük vergisine tabi olup da henüz vergileri ödenmemiş malların konulduğu, korunduğu bir tür depo.

Aracılar: Şirketler ve dernekler gibi çeşitli müşterilerinin yerine kongre operasyonlarını yürüten işletme ya da  kurumlar.

Arz: Sunma, (büyük bir makama) anlatma, piyasaya mal sürülmesi, sunu, bildirme, en, genişlik.

 

B

Banket (Banquet): Türkçe karşılığı ziyafet olup, mönüsü, kişi sayısı, protokol seviyesi, tören konusu önceden belirlenmiş yemek servis sistemine denir. Otellerde banket bölümünde, yemekler, düğünler, balolar vb. organizasyonlar yapılır.

Bellboy: Otellerde müşterileri karşılayıp, valizlerini taşıyan, önbüro bölümünde görevli personel.

BIE (Bureau Internationale des Expositions): Merkezi Paris’te olan Uluslararası Sergiler Bürosu

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü: Seyahat ve turizm alanında faaliyet gösteren uluslararası bir örgüt.

Blokaj: Konuk otele gelmeden önce istediği oda tipinin kendisi adına bloke edilmesi.

Brifing: Bir konu hakkında verilen özet bilgi, kısa açıklama.

 

C-Ç

Canlı Toplantılar: Çoğunlukla işletmeler tarafından kurumsal içerikli paylaşımları gerçekleştirmek amacıyla kısmen daha küçük gruplara ilişki internet üzerinden düzenlenen toplantıların bir türü.

Catering: Toplu yemek hizmeti.

Coffee Break: Otellerde toplantı aralarında konuklara verilen hafif atıştırmalık (kurabiye, çörek, meyve) yiyecek ve içeceklere verilen ad.

Coğrafi Değişkenler: Etkinlik katılımcılarının sürekli yaşadıkları yer ile etkinliğin düzenlendiği alan arasındaki mesafeyi etkileyen değişkenler.

Complimentary: Otellerde VIP olarak ağırlanan ve kendisinden tüm otel hizmetleri için, hiçbir ücret alınmayan özel konuklara “Complimentary Guest” adı verilmektedir.

Consierge: Otellerde ön büro bölümüne bağlı, gelen konukları kapıda karşılayan, bilgi veren üniformalı hizmetler bölümüne verilen addır. Bellboy, doorman vb. görevlilerin çalıştığı bölüm.

Çekirdek Ürün: Etkinliğin ana konusu olan temel ürün ya da eğlence deneyimi.

 

D

Davranışsal Değişkenler: Katılımcıların etkinlikten bekledikleri faydalar, ziyaret sıklığı, dağıtım kanalı tercihleri değişkenler.

Delege: Fransızca “delegue” anlamına gelen delege sözcüğünün otel ve toplantı sektöründeki anlamı; bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı.

Demografik Değişkenler: Yaş, cinsiyet, medeni durum, aile büyüklüğü ile ilgili verileri oluşturan değişkenlerdir.

Durum Analizi: Etkinliği düzenleyen organizasyonun yetenek ve kaynaklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi.

 

E

Early Checkout: Otel müşterisinin yaptırdığı rezervasyondaki konaklama süresinden daha erken otelden ayrılması.

Eğitim: Bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışın kazandırılmasına yönelik, belirli zaman diliminde yürütülen bir etkinlik.

Ekonomik Değişkenler: Etkinlik katılımcılarının bireysel ya da hane halkı geliri, eğitim durumu ve meslek oluşturan değişkenler.

Entegre Fuar: Bir ürün ile ilgili tüm yan ürünler, ekipmanlar ve teknolojik gelişmeleri kapsayan fuar

E-pazarlama: Elektronik pazarlamanın kısaltılmasıdır. Pazarlama faaliyetlerinin dijital teknolojiler üzerinden yürütülmesi.

E-ticaret: Elektronik ticaretin kısaltılmasıdır. işletmelerin ve müşterilerin ürün ve hizmetleri elektronik ortamlarda alışverişi anlamına gelmektedir.

Etkinlik: Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Katılımcılara günlük yaşamın ötesinde ya da günlük aktivite tercihlerinin dışında sunulan deneyim fırsatları.

EXPO: Ülkelerin uzmanlaşmış oldukları konulardaki bilgi birikimlerini daha yaşanır bir dünya için paylaşmak üzere bir araya geldiği fikirlerin, kültürlerin ve dünyanın geleceği için projelerin sergilendiği oldukça geniş çaplı fuar organizasyonu.

Extension: Otel müşterisinin yaptırdığı rezervasyondaki konaklama süresinden daha fazla otelde kalmak istemesi ve konaklama süresini uzatması.

 

F

Feria: Genellikle bir kilise civarında gerçekleşen dini festival.

Fesih: Bir sözleşmede, ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde sona erdirilmesi.

Fiyat: Bir mal, hizmet ya da varlığın değeri.

Şipchart: Toplantılarda sunum yapmak amacıyla kullanılan yazı ya da kâğıt tahtası.

Fuar Alanı: Katılımcıların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler, sergi alanları, stantlar, toplantı odaları, konferans salonları, yiyecek içecek, tuvalet vb. üniteleri hazırlayan ve gerekli donanımları sağlayan işletme.

Fuar Değerlendirme Raporu: Fuarı organize eden firma tarafından hazırlık çalışmalarından başlayarak fuar sonuna kadar gerçekleşen tüm süreçle ilgili bilgilerin yer aldığı rapor.

Fuar Organizatörleri: Fuarın oluşum nedenini ortaya koyan, fuar alanı, katılımcılar, ziyaretçiler, tedarikçiler (hizmet sağlayıcılar) gibi diğer unsurları bir araya getiren işletme.

Fuar Sonuç Raporu: Katılımcıların, ziyaretçilerin ülkelere, meslek gruplarına, ürün gruplarına göre dağılımları, fuarla ilgili medyada çıkan haberler gibi bilgilerin rakamlarla verildiği rapor.

Fuar Teknik Dosyası: Stant tipi, aydınlatma, halı, elektrik, telefon, internet gibi hizmetleri, Personel Yaka Kartı, Otopark kartı, katalog bilgileri gibi formları içeren dosya.

Fuar Teşvikleri: İhracata katkı sağlamak için devlet ve devlet dışı kuruluşlar tarafından başvuruda bulunan firmalara fuara katılabilmeleri için verilen maddi katkılar.

Fuar: Periyodik olarak belirlenmiş sürelerde bir birlik veya şirket tarafından organize edilen, çeşitli ürünlerin katılımcı şirketler tarafından sergilendiği, profesyonel ve/veya potansiyel alıcılar tarafından ziyaret edilen ticaret geliştirme ortamları.

G

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.

Genişletilmiş Ürün: Etkinliğin çekirdek ürününe ek olarak çekiciliği artıran altyapı, park yeri, gelen sanatçılar gibi destekleyici unsurlar.

Getiri Yönetimi (Yield Managment): Bir hizmet veya ürünün, doğru zamanda, doğru kişiye, doğru fiyattan satılması.

Girişimci (Müteşebbis): Gerekli sermayeyi ve üretim girdilerini sağlayarak bir işletme oluşturan kimse; üretim faktörlerini veya alıcıyla satıcıyı bir araya getiren kişi; piyasa koşulları içinde sermayeye en yüksek geliri sağlayacak mal ve hizmetlerin üretimini öngören ve bu amaçla sermayeyi üretim sürecine sokan kişi.

Gönüllü: İş zamanları dışında topluma faydalı olmak için zamanını yeteneğini ve deneyimini ücret karşılığı olmadan kullanan kişiler.

H

Hallmark Etkinlikler: Sınırlı bir süreç içerisinde gerçekleşen, “düzenli olarak tekrarlanan”, farklı temalara odaklanan ve geniş kalabalıkların katıldığı, destinasyonla birlikte anılan ulusal ve uluslararası ölçekli etkinlikler.

House Use: Otel kullanımı olarak bilinen ve otel odalarının, otel mensupları ya da bağlı bulunduğu şirket çalışanlarının ücretsiz konaklaması.

Housekeeping: Otellerde tüm oda ve genel mekanların, temizlik, bakım ve dekorasyonundan sorumlu departman, Türkçe kullanımı ile adı kat hizmetleri departmanı.

Houseman: Otellerde kat hizmetleri bölümünde, genel mekânların temizlik işlerinden sorumlu erkek personele verilen isim.

IAPCO (International  Association  of  Professional  Congress Organizators): Uluslararası Kongre Organizatörleri Birliğinin kısa adı.

 

I-İ

IP (Internet Protocol): Bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numara.

İnovasyon: Yenileşim, yenilik.

İstihdam: İş verme, iş gücünün ekonomik faaliyet alanlarında çalıştırılması.

İnternet Üzerinden Kayıt: Kongre, otel, tur vb. rezervasyonların ve ödemelerinin internet üzerinden elektronik olarak gerçekleştirildiği bir e-ticaret uygulaması.

İş Analizi: Bir işi oluşturan görev ve sorumluluklar, işin nasıl yapılacağı ve işi yapacak olan kişide bulunması gereken özelliklerin ortaya konmasına yönelik bir faaliyettir.

İşe Alma: İşin gerektirdiği insan kaynağının sağlanması için adayın bulunması ve seçilmesine yönelik iki aşamadan oluşan bir süreç.

 

K

Kalifiye: Nitelikli.

Kampanya: Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir süredeki etkinlik dönemi, tüketiciyi özendirmek için bel li sürelerde düzenlenen indirimli veya taksitli satış.

Kapalı Stant: Standın tümünün dışarıya kapalı olduğu stant türü.

Kâr: Toplam hasılattan toplam maliyetin düşmesi ile elde edi len değer.

Katılımcılar: Gerçekleştirilen toplantıya katılmak için kayıt ücreti ödeyen bireysel kişiler.

Kişiselleştirme: Ürün veya hizmetin müşterinin istek ve beklentilerine göre en yüksek faydayı sunacak şekilde farklılaştırılması ve tasarlanması.

Kokteyl Prolange: Kokteyl prolange uzatılmış kokteyl anlamına gelir. Daha çok ayakta açık büfe ikramları için kullanılır. Bu tür kokteylde sıcak, soğuk ordövrler, porsiyonlanmış servisi kolay yemekler yer alır.

Konfirme (Confirm): Doğrulamak, geçerlemek, onaylamak anlamındadır. Otellerde, rezervasyonların kabul edildiği, onaylandığı anlamında rezervasyonlar konfirme edilir.

Kongre: Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı, kurultay.

Kongre Pazarlaması: Kongre katılımcılarını bir araya getirme ve motivasyonlarını belirleme, bu doğrultuda ihtiyaçları giderecek ürün geliştirme ve kongre amaç ve he deflerini vurgulayacak iletişim programlarının oluşturulması süreci.

Kongre Yönetimi: Bir kongrenin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesini ortaya koyan süreçler bütünüdür.

Köşe Stant: İki cephesi koridora açık olan stant türü.

Kredili Fatura: Otellerde konaklayan, toplantı yapan ya da harcama yapan seyahat acentesi, kongre şirketi ya da diğer işletmelerin ödemeyi peşin yapmaması ve otelle yaptığı sözleşme tarihine göre sonradan ödenmesi üzerine açık kesilen faturaya verilen ad.

 

L

L Stant: Birbiriyle kesişen iki koridora bakan stant türü.

Logo: İmlek.

 

M

Maid: Otellerde kat hizmetleri bölümünde, katlarda odaların temizlik işlerinden sorumlu bayan kat grevlilerine verilen isim.

Maitre D’hotel: Fransızca bir sözcük olan maidre d’hotel sözlük anlamı otel ustası demektir. Otellerde restoranda servisin en yetkili kişisi olarak hem yönetim hem denetiminden birinci derecede sorumlu.

Matbu: Basılı, basılmış kağıt, kitap ya da evrak. Otellerde kullanılan basılı formlar matbu evraklar.

Mega Etkinlikler: Kısa dönemde ve “genelde bir kez” gerçekleşen, destinasyonlarda önemli altyapı yatırımlarını ve harcamaları gerektiren, yüksek medya ilgisi ve turist harcamalarının gerçekleştiği, genel olarak uluslararası ölçekte gerçekleşen üst düzey etkinlikler.

Memorandum: Otel içi iletişimi sağlayan iç yazışmalardır. Otel içerisinde yapılan etkinliklerin, grupların girişlerinin, toplantıların diğer departmanlara bildirilmesi amacıyla kullanılan aktivite formlarıdır. Function ya da aktivite form olarak da adlandırılır.

Misyon: Özel etkinliğin amaçlarının, paydaşlarının ve düzenlenme nedenlerinin ortaya çıkartılması.

Mönü: Bir öğünde belirli bir sıra dâhilinde servis edilen birbiriyle uyumlu yemekler grubu.

Mücbir Sebepler: Hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, işas, tutukluluk vb. hallere denir.

Müteşekkil: Oluşmuş, meydana gelmiş.

 

N

No-show (İptali   Bildirilmeyen   Rezervasyon):   Yaptığı   halde kullanılmayan, iptal edilmeyen rezervasyonlardır. Seyahat acentası veya kongre şirketi, opsiyon süresi geçtikten sonra rezervasyon işlemini iptal ederse oda ücretini ödemek zorunda kalır. No show, bu durumda otele ödenecek tazminat.

 

O-Ö

OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı(Organisation for Economic Cooporation and Development): 1960 yılının aralık ayında imzalanan bir konvansiyonla 1961’in eylül ayında faaliyete geçmiştir. Merkezi Paris’tedir.

Opsiyon (Rezervasyon Bekleme Süresi): Rezervasyon yaptıran tarafların onaylanmış olan rezervasyonu, herhangi bir yaptırıma uğramaksızın tek taraşı olarak iptal edebileceği son tarih.

Otorite: Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet, siyasi veya idari güç, çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.

Overbooking: Turizm işletmeleri, bazı rezervasyonların iptal edilebileceğini düşünerek kapasite fazlası rezervasyonları onaylarlar. Bu alınan fazla rezervasyona overbooking denir.

Ödenmez-ikram Formu: Otellerde, otel yöneticilerinin otelden bedelsiz yararlandıkları yiyecek ve içecek ikramlarının yazıldığı matbu formlara verilen ad.

Ölçek Ekonomisi: Bir işletmenin üretim kapasitesi arttıkça azalan sabit maliyetleri sebebiyle verimliliğinin artması.

Örgüt: Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat.

Özel Etkinlikler: Bilinçli bir şekilde planlanan ve özel bir durumu vurgulamak üzere yapılan veya sosyal, kültürel ortak bir kutlamayı gerçekleştirmek için oluşturulan, özel ritüeller, sunumlar ve gösteriler.

 

P

Paket Program: Profesyonel kongre organizatörünün, toplantı grubu için hazırladığı (çevre gezileri, toplantı programı, eğlence, yemek vb. aktiviteler) programa verilen ad.

Parizyen Süsleme ( Parizyen Kaşıklı): Sebze, meyveler (patates, kavun-karpuz vb.), tereyağı vb. yiyeceklerden küçük top biçimli garnitür ve süsleyici malzeme çıkarmaya denilir. Dondurma kaşığını andıran, yuvarlak uçlu parizyen kaşığı ile yapılan süsleme.

Pazarlama Karması: İşletmenin hedef pazardaki tüketicilerin isteklerine yanıt verebilmek için bir araya getirdiği kontrol edilebilir pazarlama araçları.

Pazarlama Planı: Pazarlama amacıyla daha etkin hareket edebilmek için düşüncelerimizi sistematik hale getirmektir. Pazarlama planı; neredeyiz, nereye varmak istiyoruz ve nasıl ulaşabiliriz sorularına cevap arar.

Pazarlama Stratejisi: Belirlenen hedef pazara uygun pazarlama hedeflerine ulaşabilmek için hazırlanan stratejilerdir. Performans Değerlendirme: Çalışanın performansının arttırılması amacıyla, yapılan işin değerlendirilmesi süreci.

PKO (Profesyonel Kongre/Etkinlik Organizatörü): Kongre/etkinlik organizatörleri; bir kongrenin organizasyonunda tüm işleri koordine eden, rehberlik yapan ve tüm insani, teknik ve parasal kaynakları harekete geçiren kişi veya şirketler.

Profesyonel Ziyaretçi: Belli bir sektör veya pazar ile ilgili işadamları, uzmanlaşmış kişiler ve şirketler.

Psikografik Değişkenler: Etkinlik katılımcılarının inançlar, değerler, tutumlar ve yaşam stili tercihleri gibi bireysel ya da psikolojik özellikleri kapsayan değişkenler.

 

R

Rekabet: Herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen yarış, firmalar arasında pazar payı, kar, ciro gibi kriterler üzerinden öne geçmek için verilen mücadele.

Risk: Ticarette zarar etme tehlikesi, risk, kazanma ihtimalinin yanında kaybetme tehlikesinin de bulunduğu durum, riziko; herhangi bir teşebbüs konusunda sonucun kötü olabileceği düşüncesine fazla yer vermeden işe başlama ve yürütmeye çalışma kavramı.

Rekreatif (Rekreasyon): Yenilenme, yeniden yaratma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden gelmektedir. Bu da bireylerin ya da grupların gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlik.

 

S

Sanal Ticari Gösteri: Sanal bir ortamda, katılımcıların bulundukları ev veya ofislerinden ayrılmadan sanal bir deneyim yaşayarak katıldıkları etkinlik türü.

Sempozyum: Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu ya da olay hakkında dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmaların bütünü.

Sergi: Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş nesnelerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer.

Sergi Salonu: Sergievi, yeni üretilmiş ürünlerin topluma tanıtılması ve satışa sunulması amacıyla sergilendiği yer.

Sermaye: Anamal, anapara, kapital, bir teşebbüsün kuruluşunu ve faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla öz kaynak olarak konulan ya da taahhüt edilen para veya mal şeklindeki kıymet.

Sıra Stant: Tek tarafı koridora bakan stant türüdür.

Slogan: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz.

Solo Fuar: Bir ülkenin bireysel olarak başka bir ülkede açtığı sergiler ve fuarlar.

Somut Ürün: Etkinlik alanının mekân büyüklüğü, çekicilikler, atmosferi ve sahip olduğu fiziksel özellikler.

Sosyal Ağ: Katılımcılarının veya üyelerinin birbirleriyle iletişim kurabildiği ve veri paylaşabildiği sanal topluluklar.

Spa-Welness: Latince “salus per aquam” kelimelerinin kısaltması olan SPA, sudan gelen sağlık anlamına gelmekte olup, Romalılardan günümüze uygulanan “su terapilerine” verilen addır. Su ve çamur terapileri, aroma terapileri sayılabilir. Welness ise, akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde iyi ve zinde olmayı ifade eder. Bu kapsamda her türlü masaj, cilt bakımı, çamur, yosun banyoları sayılabilir.

Sponsorluk: Bir kuruluş ya da kişinin, herhangi bir olay ya da etkinlik.

Stant: Fuarlarda malların alıcılara gösterilmesi için özel olarak hazırlanmış bölüm, fiziki mekân.

Strateji: İzlem, bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı.

Supper Mönü (Yatsı Mönü): Akşam geç saatlerde tiyatro, sinema, opera vb. çıkışında alınan mönü türüdür. Akşam yemeğine oranla daha hafif ve genellikle soğuk, sandviç türü yiyecekler.

 

T

Talep: Belirli bir malın, belirli bir dönemde piyasadaki muhtemel fiyatlar karşısında alıcıların o maldan satın almak istedikleri miktardır.

Tedarikçiler: Oteller, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri gibi toplantı organize eden işletmelere hizmet sağlayan işletmeler.

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Tutundurma: Bir işletmenin, bir kurumun, bir kişinin kendine ya da ürettiklerine ilişkin bilgileri, işletmelere, kitlelere, hedef gruplara ya da bireylere, arzulanan biçimde ulaştıran birçok elemandan oluşan bir haberleşme süreci.

 

U-Ü

Uluslararası Kongre: Uluslararası kongreye ev sahipliği yapan organizasyonda birden fazla ülkenin yer aldığı kongre.

Üyelik Aidatı: Bir kurum ve kuruluşa üye olurken ve üyelik sırasında yıllık olarak ödenen önceden belirlenmiş ücret, üye aidatı.

 

V

Video-konferans: İki ya da daha fazla farklı konum arasında karşılıklı ve eşzamanlı görsel ve işitsel aktarımlar aracılığıyla etkileşime olanak sağlayan bir iletişim teknolojisi.

Viral Pazarlama: Ağızdan ağıza pazarlamanın dijital teknolojiler üzerinden uygulanan biçimi.

VOIP (Voice Over İnternet Protocol): Telefon konuşmalarının maliyetini düşürmek ve kalitesini arttırmak amacıyla internet protokolü üzerinden ses transferi ve telefon bağlantısı kurma yöntemi.

 

W

Webcasting: Bir toplantının ses veya video dosyası olarak internet’e yüklenmesi ve daha sonra izleyicilerin yüklenen içeriği kullanmalarına olanak sağlayan uygulamalara verilen genel isimdir.

Webinars: Kurumsal, mesleki veya teknik bir konuda bilgilendirme amacına yönelik diğer toplantı türlerine göre daha az sayıda katılımcıyla geleneksel seminerlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi.

Web-konferans: Belirli bir internet protokolü numarası sayesinde eş zamanlı olarak karşılıklı ses, görüntü ve veri transferini mümkün kılan geniş bant teknolojisinin icadı ile birlikte internet üzerinden düzenlenen toplantılar.

Workshop: Türkçe karşılığı atölye, seminer, çalışma odası, çalıştay anlamlarına gelen bu kelime bir grup kişinin belirli bir konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almalarını, bunun üzerinde çalışmalarını ifade etmektedir.

 

Y

Yarı Açık Stant: Stantın bazı alanlarında ziyaretçiler ve/veya görevliler için pano, cam, perde vb. ile ayrılmış bölümlerin olduğu stant türü.

Yarım Ada Stant: Üç farklı koridora bakan tek bir duvarın olduğu stant türü.

Yerel Yönetimler: Kendi özel gelirlerine ek olarak genel bütçeden yardım alan, özel bütçeli kuruluşlar. Başlıcaları belediyeler ve il özel idareleri.

Yeşil Toplantı: Toplantı Endüstrisi Konseyi tarafından geliştirilen, toplantıların daha çevre dostu olmasını ve doğal çevreye yönelik olumsuz etkileri en düşük düzeye indirmeyi hedefleyen uygulamalara verilen genel isim.

Yetki Belgesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yurt içinde fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslarında öngörülen şartları yerine getiren şirketlere verilen yurt içi fuar düzenleme belgesi